Martes, Pebrero 12, 2013

filipino 4

FILIPINO 4
I. Isulat sa patlang kung ang lipon ng mga salita ay parirala, sugnay o pangungusap.
______________ 1. masigasig na nagtatrabaho
______________ 2. dahil delikado ang panahon ngayon
______________ 3. kumuha ka ng tubig
______________ 4. kung nag-aaral ka
______________ 5. tara na
II. Isulat sa patlang ang T kung ang uri ng pangngalan ay pantangi; B kung pambalana at L kung lansakan ang salitang nasa loob ng panaklong.
    ______ 6. Ang mga (Amerikano) man ay nanakop din sa Pilipinas.
    ______ 7. Ang mga (timawa) ay may pag-aari at hindi naglilingkod bilang alipin.
    ______ 8. Mga (hukbo) ng mga Pilipino at Amerikano ang lumaban sa mga Hapon.
    ______ 9. Si (Ferdinand Magellan) ang nakatuklas sa Pilipinas.
    ______ 10. Ang (koponan)ng mga Hapon ay natalo sa pagbabalik ng mga Amerikano.
    B. Isulat sa patlang ang K kung ang pangngalan ay kongkreto. DK kapag di-kongkreto.

_____ 11. tuwalya
_____ 12. kaayusan
_____ 13. Dalamhati
     _____ 14. bahay-kubo
 _____ 15. deboto


III. Bilugan ang pangngalan sa pangungusap at isulat sa patlang ang PB kung ito ay pambalana at PT kung pantangi.
_____ 16. Sa Unibersidad ng Sto. Tomas sila nag-aaral.
_____ 17. Dentista ang mga magulang niya.
_____ 18. Nakita niya ang mga binili ng dalaga.
_____ 19. Ang Kalakhang Maynila ay maunlad ngunit magulo.
_____ 20. Sa isang maliit na karindirya sila kumain ng hapunan.
IV. Palitan ng angkop na panghalip panao ang mga pangngalang nakasalangguhit. Isulat sa patlang ang sagot.
______________ 21. Si Rod at Ali ang maghahatid sa mga bisita.
______________ 22. Ako at ang mga kapitbahay namin ang nagtutulungan upang mapaganda ang aming barangay.
______________ 23. Hinahanap ka ni Randy kanina.
______________ 24. Baon ko at ni Kuya ang hinahatid ni Kuya Akoy araw-araw.
______________ 25. Sasama ka ba at si Ariel sa pamimili mamaya?
 B. Isulat sa mga patlang ang kailanan at panauhan ng mga sumusunod na panghalip.

26. amin    ____________   ____________
27. kanya  ____________   ____________
28. mo      ____________   ____________
29. siya    ____________   ____________
30. kanila  ____________   ____________

D. Salangguhitan ang panghalip sa pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay palagyo , paari o paukol.
______________ 31. Magtatanim sa amin ang mga magsasaka.
______________ 32. Huwag ninyong sirain ang ating kalikasan.
______________ 33. Kanilang ibenenta ang mga lumang dyaryo at bote.
______________ 34. Nawala ang wallet niya sa Quiapo.
______________ 35. Bukas na kita sasamahan sa bayan.

V. Salangguhitan ang mga pandiwang ginamit sa loob ng pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay perpektibo, imperpektibo o kontemplatibo.
______________ 36. Dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong Marso 15, 1512.
______________ 37. Nababagalan ang pag-unlad ng ating bansa dahil sa colonial mentality.
______________ 38. Lilibutin namin ang buong Tagaytay sa bakasyon.
______________ 39. Ipinagbabawal ang pagkuha sa mga pambansang bantayog.
______________ 40. Kagabi pa tinapos ng mga bata ang kanilang proyekto sa Filipino.
 VI. Isulat sa patlang kung lantay, pahambing, o pasukdol ang mga nakasalangguhit na pang-uri.
_____________ 41. Maliit na maliit na ang damit na yan para sa iyo.
_____________ 42. Si Ate Roshel at Juice ay magkasingtangkad na.
_____________ 43. Maamo ang nahawakan kong tigre.
_____________ 44. Ubod ng tamis ang natikaman ni Candice na mangga.
_____________ 45. Singbilis ng humaharurot na sasakyan ang kabayo.

B. Bilugan ang pang-uri sa pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay: A- panlarawan; B- pamilang; C- paari; D- pantangi.
_____ 46. Nagpupunta dito sa Pilipinas ang mga Koreano upang matuto ng wikang Ingles.
_____ 47. Ang aklat ay nasa ika-pitong edisyon na.
_____ 48. Malala na pala ang sakit ni Lolo.
_____ 49. Nanakaw ang bag niya sa Quiapo.
_____ 50. Maputik at gusut-gusot ang polo ni Juice nang umuwi  siya.
VIII. Bilugan ang dalawang salitang pinag-ugnay ng pang-angkop.
    51. Naging bansang malaya na ang Pilipinas dahil sa mga Amerikano.
    52. Ang mga papel na basa ay inihiwalay niya ng lalagyan.
    53. Dinala sa ospital ang mga sugatang sundalo.
    54.  Ang paborito niyang itim na blusa ay binigay niya sa kaibigan.
    55. Masusustansiyang pagkain ang dapat na kinakain mo upang di ka magkasakit.
IX. Salangguhitan ang wastong pang-ukol para sa bawat pangungusap.
56. (Laban sa, Tungkol sa, Ayon sa ) batas ang magnakaw.
57. Ang seminar na ginanap ay (para sa, kay, ayon sa) pangangalaga ng mga endangered na hayop.
58. (Ayon sa , Tungkol sa, Labag sa) mga Kastila, pagpapalaganap ng Kristiyanismo ang pakay nila sa Pilipinas.
59. Ang balita ay (ayon kay, tungkol kay, hinggil sa) pagpapatalsik kay Chief Justice Corona.
60. Sinundo ko (kay, ng, sa) kanto ang nakababata kong kapatid.
X. Salangguhitan ang mga pang-abay at bilugan ang salitang tinuturingan. Sa patlang, isulat ang uri nito.
_____________ 61. Sa tabi ng bahay siya nagtago.
_____________ 62. Sunud-sunod na nagmano ang mga inaanak ni Mang Ben.
_____________ 63. Nanakaw yata ang wallet ko sa bag.
_____________ 64. Ang naani nilang gulay ay kaunti lamang.
_____________ 65. Ayaw kong sumama sa iyo.
_____________ 66. Paiyak na nagsumbong ang batang inaway.
_____________ 67. Dumating na kani-kanina lang ang mga bisita.
_____________ 68. Talagang mahusay na aktor si Nicolas Cage.
B. Gumawa ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na pang-abay.
69. pagalit
________________________________________________________________________________
70. tunay
________________________________________________________________________________
71. wala
________________________________________________________________________________
72. gaya
________________________________________________________________________________
XI. Magbigay ng tatlong halimbawa ng karapatan ng mga bata.
73. ________________________________________________________________________________
74. ________________________________________________________________________________
75. ________________________________________________________________________________
XII. Tukuyin ang mga bahagi ng aklat. Isulat ang sagot sa patlang.
_______________ 76. Makikita dito ang mga kahulugan ng mga pili at mahahlagang salitang      ginamit sa aklat.
_______________ 77. Nakasulat dito ang mga pamagat ng bawat yunit at mga paksang babasahin kasama ang mga babasahin kasama ang mga pahina kung saan ito matatagpuan.
_______________ 78. Nakasaad dito ang pagkakalimbag ng aklat, ang lugar at pangalan ng palimbagan pati na rin ang tungkol sa pagmamay-ari at karapatang maglimbag.
_______________ 79.  Nagsasaad ito ng mga paksang nakaayos nang paalpabeto at ang mga pahina kung saan ito matatagpuan.
    _______________ 80. Makikita dito ang layunin kung bakit sinulat ang aklat.

gr.3 filipino unit testFILIPINO gr. 3
I. Lagyan ng simbolo ang salitang may salangguhit. Isulat sa patlang ang bigkas nito.
______________ 1. puno ng bayabas
______________ 2. tumakbo ang bata
______________ 3. basa sa pawis
______________ 4. mabangong bulaklak
______________ 5. puting keso
II. Isulat sa unang patlang ang salitang-ugat ng may salangguhit na salita. Sa isang patlang, isulat ang uri ng panlaping ikinabit dito.
______________  ______________ 6. Si Cherry ay nag-iipon para sa kinabukasan niya.
______________  ______________ 7. Dapat nating bayaran ang ating pagkakautang.
______________  ______________ 8. Huwag paluhain ang mga taong minamahal.
______________  ______________ 9. Naklimutan ko ang aking aklat kahapon.
______________  ______________ 10. Si Melissa ay sumulat ng isang sanaysay.
III. Isulat ang P kapag payak ang salita; M kapag maylapi; I kung inuulit at T kapag tambalan.


_____ 11. luntian
_____ 12. pamatid-gutom
_____ 13. binyag


_____ 14. mayamaya
_____ 15. pasukan


IV. Isulat sa patlang ang O kung ang pangungusap ay nagsasaad ng opinion at K kung katotohanan.
_____ 16. Si Cory Aquino ay naging pangulo ng Pilipinas.
_____ 17. Matatamis ang mangga na galling sa Cebu.
_____ 18. Ang Karagatang Pasipiko ang pinakamalaking karagatan sa mundo.
_____ 19. Matalino ang batang mabait.
_____ 20. Lahat ng tao ay nagsisimba tuwing Linggo.
V. Isulat sa patlang kung ang pangungusap ay sumasagot sa bakit o paano.
______________ 21. Dahan-dahang inilagay ni Matilda ang mga itlog sa mesa.
______________ 22. Palaging nag-aaral ng leksyon si Dan kaya laging mataas ang kanyang marka.
______________ 23. Tahimik na nakikinig ang mga bata sa kanilang guro.
______________ 24. Sapagkat may mahabang pagsusulit sila kinabukasan.
______________ 25. Isa-isa nilang pinag-aralan ang mga parte ng katawan.
VI. Isulat ang P kung ang kayarian ng pangungusap ay payak; H kung hugnayan atT kung tambalan.
_____ 26. Upang hindi ka mahuli sa klase dapat ay maaga kang gumising.
_____ 27. Si Aling Isabel ang namamalengke at nagluluto.
_____ 28. Sama-sama tayong gumawa upang umunlad ang bansa.
_____ 29. Aalis na ba tayo o hihintayin pa natin sila?
_____ 30. Naglalaba si nanay at nagluluto si ate.
VII. Isulat ang ayos ng pangungusap sa patlang. Pagkatapos, isulat sa karaniwang ayos ang mga pangungusap na di-karaniwan at sa di-karaniwang ayos ang mga karaniwan.
_____ 31. Matipid sa gamit ang mag-iina.
                  _______________________________________________________________________________
_____ 32. Ang mga kabataan ay nagmamano sa matatanda.
_______________________________________________________________________________
_____ 33. Lumipat sa lungsod ang pamilya Cruz.
_______________________________________________________________________________
_____ 34. Ang pagbabasa ay mabuting libangan.
_______________________________________________________________________________
_____ 35. Sila ay matalinong namili ng kagamitan.
_______________________________________________________________________________


VIII. Bilugan ang pangngalan sa pangungusap at isulat sa patlang ang PB kung ito ay pambalana at PT kung pantangi.
_____ 36. Maraming Amerikano ang namasyal kahapon.
_____ 37. Kailangang tumulong tayo sa pamahalaan.
_____ 38. Nagkita-kita sila sa Liwasang Bonifacio upang magtipon-tipon.
_____ 39. Doktora ang nanay niya.
_____ 40. Masaya silang kumain sa McJolly kanina.


B. Isulat sa patlang ang K kung ang pangngalan ay kongkreto. DK kapag di-kongkreto.


_____ 41. sopas
_____ 42. pighati
_____ 43. paninda
_____ 44. katamaran
_____ 45. pahayaganIX. Kilalanin ang gamit ng pangngalang nakasalangguhit. Isulat ang P kung paksa; PN kung panaguri; DTL kung di-tuwirang layon at TL kung tuwirang layon.
_____ 46. Ang bulaklak sa hardin ay namumukadkad.
_____ 47. Siya ay isang abogado.
_____ 48. Kumain ng tinapay ang mga batang lansangan.
_____ 49. Ginawa nila ito para sa barangay.
_____ 50. Sumulat ng liham si Margaret kagabi.

X. Palitan ng angkop na panghalip panao ang mga pangngalang nakasalangguhit. Isulat sa patlang ang sagot.
______________ 51. Ako at si Adel na po ang bibili ng mangga.
______________ 52. Nakita namin si Lloyd at Nigel sa mall.
______________ 53. Sasamahan ka ni Joy sa kantina.
______________ 54. Pupuntahan ka nina Kaye, Dovie, at Lyn sa bahay mo.
______________ 55. Ikaw at ako ay patuloy na magdasal para sa ating bayan.

  B. Salangguhitan ang panghalip sa loob ng pangungusap. Isulat sa patlang kung ang kaukulan nito ay palagyo o paari.
______________ 56. Bakit nawala ang lapis ko?
______________ 57. Kita ay magsisimba sa Antipolo.
______________ 58. Ano ang iuulat ninyo?
______________ 59. Sila lamang ang dumalo sa pulong kanina.
______________ 60. Nasalanta ng El Nino ang aming palayan.

XI. Punan ng angkop na panghalip pananong ang patlang sa bawat pangungusap.
61. ______________ kaya ang mga nagtapon ng basura sa lugar na iyon?
62. ______________ kulay ang gusto mo, yung pula o puti?
63. ______________ kalaki ang sinasakyang barko ng tatay mo?
64. ______________ ang kailangan mo para makabili ka na ng sapatos?
65. ______________ makikita ang mga pook-pasyalan ng ating bansa?
XII. Bilugan ang panghalip sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay pamatlig o panaklaw.
______________ 66. Ganito ang paggawa ng bag.
______________ 67. Saanman tayo magpunta ay kailangan ito.
______________ 68. Ang napili ni Rose ay pulos magaganda.
______________ 69. Ang lahat ay nagkakaisa para sa kalayaan ng Pilipinas.
______________ 70. Diyan mo na ilagay ang basket.
XIII. Bilugan ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay perpektibo,imperpektibo o kontemplatibo.
______________ 71. Nagdarasal na ang mga babae.
______________ 72. Ang mga bata ay magsasayaw sa darating na palatuntunan.
______________ 73. Nakita ko na ang Bulkang Mayon.
______________ 74. Masama ang pakiramdam ko, para akong magkakasakit.
______________ 75. Ang malnutrisyon ay nagsisilbing banta sa kalusugan ng bawat Pilipino.

  B. Buuin ang mga pandiwa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga aspekto nito sa patlang.
       


Pawatas                    Perpektibo           Imperpektibo       Kontemplatibo
76. maipakita    ______________    ______________   ______________
77. tumawid    _____________  ______________   ______________
78. ihawin       _____________  ______________   ______________
79. magsalita   _____________  ______________   ______________
80. tumula      _____________   ______________   ______________
XIV. Bilugan ang pang-uri sa loob ng pangungusap at salangguhitan ang salitang nilalarawan nito.
81. Ang masisipag na langgam ay nagiimbak ng makakain.
82. Ang pambihirang nilalang ay nakasuot ng maskara.
83. Yari sa mamahaling bato ang damit ng hari.
84. Napagod sa kakatakbo ang mga batang naglalaro sa lansangan.
85. Binigyan niya ang pulubi ng kapirasong tinapay.

       B. Salangguhitan ang mga pang-uri sa loob ng pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay         lantay,pahambing o pasukdol.
   ____________ 86. Puting-puti ang mga nilabhan ni Inday na mga damit.
______________ 87. Matatalinong mga bata sina Crystal, Jade at Garnet.
______________ 88. Sintamis ng manggang ito ang atis na yan.
______________ 89. Madali lang ang naging pagsusulit namin sa Filipino kahapon.
______________ 90. Saksakan ng asim ang sukang dala ng Lola Pat ko.